บรรยายพิเศษ เรื่อง Education for all

Published date
2546-08-16
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Education for all
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสััมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Education for all โดย รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2546 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources