สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน งานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2562-12-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
885 ภาพ
Other title(s)
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีอธิการบดี คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า คณะนักบวชหญิง คณะนักบวชชาย แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงพระราชทานของที่ระลึก ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเสด็จไปยังวัดนักบุญ หลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต ทรงรับการทูลเกล้าฯ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพระคาร์ดินัล ฟรังซีสเซเวีย เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบวจนพิธีกรรมถวายพระพร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – กิจกรรม
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชทานของที่ระลึก ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พระคาร์ดินัล ฟรังซีสเซเวีย เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระบรมวงศานุวงศ์กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
AU 50th Year Anniversary
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources