พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ

Published date
2544-02-06
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมี ศ.ชูเกียรติ ประมูลผล คณบดีคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources