ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ำกับอัตราการเจริญเติบโตของหนอนปลอกน้ำ Himalopsyche acharai (Trichoptera: Rhyacophilidae)

Published date
2552
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
10 หน้า
Other title(s)
Relationship between Water Temperature and Developmental Rate of Tropical Asian Caddisfly, Himalopsyche acharai (Trichoptera: Rhyacophilidae)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารการวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 12.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552), 93-102
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ำกับอัตราการเจริญเติบโตของหนอนปลอกน้ำ (Himalopsyche acharai) วงศ์Rhyacophilidae อันดับTrichoptera ศึกษาในห้องปฏิบัติการระหว่าง พ.ศ. 2547 - ธันวาคม พ.ศ.2548 ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยทดลองเลี้ยงตัวอ่อนหนอนปอกน้ำในอุณหภูมิคงที่ 10°C, 15°C, 20°C และ 25°C พบว่าอุณหภูมิน้ำระดับต่ำ ที่มีการเจริญเติบโตได้ประมาณ 5°C และอุณหภูมิคงที่สําหรับหนอนปลอกน้ำ 1 รุ่น คิดเป็นอุณหภูมิสะสม 1,200 °C ในการทดลองนี้ พบว่าดักแด้ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้ในอุณหภูมิคงที่ 10°C และ 25°C การอยู่รอดของหนอนปลอกน้ำ มีอัตราการเจริญเติบโตในอุณหภูมิที่จํากัด มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 10°C - 25°C
The relationship between water temperature and developmental rate of Himalopsyche acharai (Trichoptera : Rhyacophilidae) was studied in a laboratory from June 2004 to December 2005 in Northern Thailand. The immature insects were reared at a constant 10°C, 15°C, 20°C and 25°C. The threshold low water temperature for development is estimated to be around 5°C and the thermal constant for one generation is done at about 1200°C days. At the constant 10°C and 25°C, all experimented pupae could not develop to an adult stage. The range of water temperature for the survivability of this species is suggested to be limited within the 10°C range between 10°C - 25°C.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections