นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล "คนดีศรีสังคม" ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2409201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
144 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบริหารธุรกิจ ไปร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติให้กับนางสาวญาณิศา วงศ์ทัศนีโย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ และนางสาวลลิษรา งามเชวง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจรติ ไม่ยักยอก หรือนำเอาทรัพย์สินซึ่งมีค่าของผู้อื่นมาเป็นของตนทั้ง ๆ ที่มีโอกาสจะกระทำได้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ จึงเห็นสมควรได้รับมอบรางวัล "คนดีศรีสังคม" ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources