งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2557

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1511201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1,022 ภาพ
Other title(s)
งานลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2557 จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณ ศาลาจตุรมุขไพจิตร วิทยาเขตสุวรรณภูมิ งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ดร. วินธัย โกกระกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources