อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนและรางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1302201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
37 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนและรางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย จากงานวิจัยเรื่อง “The Impact of Change in the Federal Funds Rate Target on the Stock Return in the Stock Exchange of Thailand : A Firm Level Analysis” ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554จากสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจดร. แพ็ตติเซีย อรรถจริยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจและอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วิศรุต ปาริยะประเสริญ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องอธิการบดี อาคาร เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources