อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
308201101
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
58 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน e-Learning และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 โดยมี ดร. ษฐา พงษธา ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.ธนวรรณ พงษธา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources