บรรยายพิเศษเรื่อง Philosophy of Buddhist Education

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2711200414-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Philosophy of Buddhist Education เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 ณ ห้อง C63 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พระเมตตานันโท ภิกขุ หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เป็นวิทยากร โดยมี อาจารย์ และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources