สัมมนาวิชาการเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบและข้อสอบมาตรฐาน

Published date
2542-01-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบและข้อสอบมาตรฐาน
ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2542 ณ ห้อง D 21 อาคารเดอมงฟอร์ต
วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ผศ. ดร. ดิลก ดิลกานนท์
และรศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources