บรรยายพิเศษเรื่อง The History of Music

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0509201310
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The History of Music เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องCL 23 อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี ดร. วินธัย โกกระกูล รักษาการคณบดีคณะดนตรี เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources