คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0808200602
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและหลักสูตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources