อบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 9

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3009200602
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
Executive Program in Supply Chain Management (Intake 9), Department of Industrial Management, ABAC School of Management, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 9 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน วันที่ 2, 14,19 และ 20 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources