บรรยายพิเศษเรื่อง Logistics and Supply Chain Management : the most important element in business...?

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1501201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Logistics and Supply Chain Management : the most important element in business...?
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายพิเศษเรื่อง Logistics and Supply Chain Management : the most important element in business...? เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยากรบรรยายโดย Dr. David B. Grant, Professor of Logistics and Associate Dean (Business Engagement) Hull University Business School โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources