ลงนาม...วีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า