บรรยายพิเศษเรื่อง Philosophical Foundation of Permanent Dialogue among Civilizations in Universal Contextuality

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2306200413
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Philosophical Foundation of Permanent Dialogue among Civilizations in Universal Contextuality เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ณ ห้องA51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนึ้ ได้รับเกียรติจาก Prof. Ioan Voicu อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร โดยมี คณบดี คณาจารย์และนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources