ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-07-04
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2542
โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน
ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบ
นโยบายในการจัดการเรียนการสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources