สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2540

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1508199719
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 2540 เรื่อง "มหาวิทยาลัยไทยยุค ค.ศ. 2000" จัดระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรมเอเซีย พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ภราดา ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ค.ศ.2000" มีการจัดสัมมนาย่อยในหัวข้อ "การนำเทคโนโลยี และระบบอินเตอร์เนตมาจัดการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" โดยอาจารย์วิชัย เศรษฐตินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจารย์วิวัฒน์ เลาหบุตร ผู้อำนวยการศูนย์อินทราเนต และอาจารย์นัฐสิทธิ์ ว่องปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์อินเตอร์เนต และดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดนของมหาวิทยาลัยไทยยุค ค.ศ. 2000" คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources