การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการ และเส้นทางวิจัยที่ท้าทายในอนาคต

Published date
2559
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
20 หน้า
Other title(s)
Corporate Social Responsibility Communication: From concept to action And future research challenges
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 2559
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการนำ เสนอความสำคัญและ หลักคิดเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ” รวมทั้งรวบรวมและเสนอแนวทางการปฏิบัติด้าน การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ จากหลากหลายมิติ อาทิ การสื่อสารความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กรอิงตามเจตนาในการสื่อสาร รูปแบบ การสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอิง ตามลักษณะของกิจกรรม/ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจน วิเคราะห์ประเด็นท้าทายเรื่องการสื่อสารความรับผิดชอบ ต่อสังคมที่ถูกอภิปรายมาอย่างยาวนาน ทั้งในวงการ วิชาการและวิชาชีพในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมไทย นอกจากนั้นยังได้ สรุปแนวทางสำคัญของการสื่อสารความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อสร้างมูลค่าร่วมในสังคมและประเด็นการศึกษา วิจัยด้านการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ธุรกิจในอนาคต
The purpose of this article is to assemble and present the principles of Corporate Social Responsibility (CSR) and CSR communication. Practical CSR communication disciplines are proposed and elaborated upon from various established perspectives, including CSR communication intent and CSR communication activities/channels framework. This paper analyzes the conversant debatable issues among academicians and practitioners that pose a challenge to CSR communication in diverse cultural contexts, especially in Thai culture. Moreover, the direction of communicative actions to create a shared value in society and a guideline for future research are discussed extensively as well.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections