สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1708201319
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
ก้าวต่อไปสู่ประชาคมอาเซียน
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง ก้าวต่อไปสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ดร.สมพิศ ป.สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "หน่วยงานสายสนับสนุนกับการประกันคุณภาพการศึกษา" ดร.วินธัย โกกระกูล รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ" และการนำเสนอ "แผนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสายวิชาการและมหาวิทยาลัย" โดย หน่วยงานสายสนับสนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources