โครงการสัมมนา Mini-MAB in Healthcare for Senior Executive BDMS

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2204200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Mini-MBA in Healthcare for Senior Executive BDMS
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับกลุ่ม BDMS Training Center จัดโครงการสัมมนา Mini-MAB in Healthcare for Senior Executive BDMS ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม ระหว่าง 25-29 สิงหาคม และระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2551 ณ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources