สัมมนาวิชาการในเรื่อง Basic IQA Training for New Academic Auditors : OHEC Curriculum II ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1402201320
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
249 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาวิชาการในเรื่อง Basic IQA Training for New Academic Auditors : OHEC Curriculum II ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี ดร.สมพิศ ป.สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ณ ห้อง Commmon Room II อาคาร King David วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources