โครงการอบรม 11 Intake of the Executive Program in Supply Chain Management

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2709200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
40 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการอบรม 11 Intake of the Executive Program in Supply Chain Management ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-17 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง และ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources