คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจมหาชน คณะนิติศาสตร์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2003200708
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจมหาชน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจมหาชน คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources