บรรยายพิเศษเรื่อง Returnable packaging as part of reverse logistics in the automotive part industry

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708201102
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
38 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Returnable packaging as part of reverse logistics in the automotive part industry เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศิริเพ็ญ บุญแก้ว เป็นวิทยากร โดยมี ดร. ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources