อบรมและสาธิตวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0305200625
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายนิติการและอำนวยการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายนิติการและอำนวยการ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมและสาธิตวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources