Recent Submissions

 • Thumbnail

  ABAC สร้าง Workshop base บูรณาการการเรียนรู้ให้ผู้นำ 

  Unknown author (2013)

  บทสัมภาษณ์ ดร.กิติกร ดาวพิเศษ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับการเรียนแบบ Workshop Base ในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้แชร์ความคิดเห็นร่วมกันมากกว่าการศึกษาที่เน้นให้เข้าใจแต่ทฤษฎีอย่างเดียว
 • Thumbnail

  เกาะติดการศึกษายุค 'รวยเพื่อน' Joint Degree Programs 

  Unknown author (2013)

  บทสัมภาษณ์ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดหลักสุตรร่วมกับ Toulouse เปิดสอน MBA Technology Management โดยเรียนกับทางเอแบคและบินไปเรียนที่ University of Toulouse พร้อมกับจัดหาสถานที่ทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนจากการที่มีทางเลือกมากขึ้น
 • Thumbnail

  ABAC ชู Mobile และ Workshop Learning ปฏิวัติการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิตอลทุกที่ทุกเวลา 

  Unknown author (2013)

  ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยในการยกระดับเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบการเรียนดังกล่าวบน ios นักศึกษาสามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริงแบบ Real Time หรือจะดูย้อนหลังได้
 • Thumbnail

  อพท. สานต่องานพัฒนาท่องเที่ยวไทยยั่งยืนเดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  อพท. ประกาศ final call ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  'อพท.' ระดมภาคีร่วมคิดร่วมสร้าง 'ท่องเที่ยวยั่งยืน' 

  Unknown author (2012)

  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  จัดสัมมนา..แถลงข่าวจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" 

  Unknown author (2012)

  พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. (DASFA) พร้อมด้วย ผช.ศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท ม.อัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าวจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Thumbnail

  สัมมนาระดับประเทศ 

  Unknown author (2012)

  พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. (DASTA) พร้อมด้วยผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว ม.อัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศภายใต้หัวข้อการสัมมนาวิชาการ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย"
 • Thumbnail

  Family branding กลยุทธ์ป้ากเกอร์จากปากกาสู่แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 

  Unknown author (2012)

  บทสัมภาษณ์ ผศ. ดร. เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในหัวข้อ Family Branding กลยุทธ์ป๊ากเกอร์ จากปากกาสู่แฟชั่นไลฟ์สไตล์.
 • Thumbnail

  ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

  Unknown author (2013)

  บทสัมภาษณ์ ดร. กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Thumbnail

  เคทีซีผนึกพันธมิตรชั้นนำธุรกิจท่องเที่ยวจัดโครงการ 'Thailand boutique awards season 3 (2014-2015) 

  Unknown author (2013)

  ผศ. ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ อาจารย์อาวุโสและนักวิจัยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด โครงการ "Thailand Boutique Awards Season 3 (2014-2015)"
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  In Trend Technology 

  Unknown author (2012)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Inter Academic Excellence 

  Unknown author (2012)
 • Thumbnail

  Cool MBA 

  Unknown author (2012)

 •