บรรยายพิเศษ Effective Communication in Workplace

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2001200504
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Effective communication in workplace
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษ Effective communication in workplace เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Ms. Angkana Anarnkaporn, Executive Secretary, GE Consumer Finance Asia Pacific Co., Ltd โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources