ประกวดจัดโต๊ะอาหารสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0802200602
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
137 ภาพ
Other title(s)
Table Decoration 2006
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประกวดจัดโต๊ะอาหาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องบริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources