ลงนาม - แดน ฮาร์โซโน่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค ซึ่งแสดงข้อมูล มุมมอง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มนักลงทุน ผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งบริษัทเอกชน ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published date
2010
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า