บรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2408201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง MSE 0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources