อบรม QA Training มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0703201120
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
83 ภาพ
Other title(s)
Quality Team Meeting
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
การอบรบ QA Training แก่คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน จัดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคารอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการของมหาวิทยาลัย เข้าใจวิธีการประเมินคุณภาพ ภายในรอบต่อไป โดยมีภารดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในเข้าร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources