บรรยายพิเศษเรื่อง How to practice an Eight-Bar studies after Chopin

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2402201410
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
How to practice an Eight-Bar studies after Chopin, School of Music, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง How to practice an Eight-Bar studies after Chopin โดย Prof. Martin Widmaier, University of Music and Media Robert Schuman : Dusseldorf-Germany เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ Martin Hall อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources