คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources