งาน Art Thesis Exhibition Entitles Artisode 17

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2906201206
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
149 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชานิเทศศิลป์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Art Thesis Exhibition Entitles Artisode 17 หัวข้อ Explore the Imagination Beyond Space ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานจบการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2554 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2555 โดยมี อาจารย์ ศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ Eden Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources