วารสารนิติศาสตร์: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    อาเซียนและคุณค่าสากล
    (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2564) วอยคู, อิวาน
    บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงวิธีการสะท้อนคุณค่าสากลซึ่งได้ประกาศโดยที่ประชุมสุดยอดสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติในเรื่องเกี่ยวกับตราสารและการปฏิบัติพื้นฐานของอาเซียน บทความได้นําเสนอกรอบแนวคิดและกรอบสถาบันพร้อมทั้งตัวอย่างของคุณนะค่าที่เน้นแนวทางสันติภาพในอาเซียนพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมสากลในอนาคตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก