ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2808201312
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความรู้ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources