กิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0209201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
227 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักศึกษาที่เรียนในวิชาสัมมนาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ และศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสชีวิต ตลอดจนพัฒนาจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources